Bồi dưỡng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh cho giảng viên lý luận chính trị ở trường đại học hiện nay

Bồi dưỡng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh cho giảng viên lý luận chính trị ở trường đại học hiện nay

19, Tháng 5, 2024
Xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh

19, Tháng 12, 2023
Nêu gương - Một phương pháp giáo dục đạo đức hiệu quả trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Nêu gương - Một phương pháp giáo dục đạo đức hiệu quả trong tư tưởng Hồ Chí Minh

19, Tháng 12, 2023
Từ ý chỉ ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành nghĩ về thế hệ trẻ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay

Từ ý chỉ ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành nghĩ về thế hệ trẻ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay

19, Tháng 12, 2023
Tinh thần yêu nước Việt Nam trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Tinh thần yêu nước Việt Nam trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

13, Tháng 12, 2023
Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn của người cán bộ

Quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn của người cán bộ

13, Tháng 12, 2023
Đề cương văn hóa việt nam 1943 và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đề cương văn hóa việt nam 1943 và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

28, Tháng 6, 2023
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân - góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc

9, Tháng 6, 2023
Tư tưởng Hồ Chí Minh  “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Những dấu mốc lịch sử

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Những dấu mốc lịch sử

9, Tháng 6, 2023
Hồ Chí Minh - Người tìm đường, mở đường, dẫn đường và soi đường cho cách mạng Việt Nam

Hồ Chí Minh - Người tìm đường, mở đường, dẫn đường và soi đường cho cách mạng Việt Nam

19, Tháng 4, 2023
 Đổi mới trên vùng đất Thái Nguyên anh hùng

Đổi mới trên vùng đất Thái Nguyên anh hùng

23, Tháng 2, 2023
Vang mãi khúc tráng ca Lưu Xá

Vang mãi khúc tráng ca Lưu Xá

23, Tháng 2, 2023
Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh bảo vệ tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7, Tháng 12, 2022
Phát huy  tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong cuộc chiến phòng chống dịch covid 19 dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

21, Tháng 10, 2022
Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tự lực tự cường trong giáo dục qua tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5, Tháng 8, 2022
Page 1/3 <123>