1. Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

2. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

3. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

4. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

5. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

6. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

7. Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác dân vận

8. Danh sách CBĐV tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

9. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

10. Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; Tổng kết Kế hoạch số 34-KH/ĐU và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy trường ĐHKTCN

11. Công văn V/v nộp báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V

12. Toàn văn Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

13. Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

14. Thông báo Về việc thực hiện Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

15. Công văn V/v Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng

Page 1/3 <123>