1. Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

2. Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

3. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

4. Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

5. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

6. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

7. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

8. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

9. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

10. Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác dân vận

11. Danh sách CBĐV tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

12. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

13. Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; Tổng kết Kế hoạch số 34-KH/ĐU và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy trường ĐHKTCN

14. Công văn V/v nộp báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V

15. Toàn văn Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

Page 1/4 <1234>