Thông báo Về việc thực hiện Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

12, Tháng 1, 2018

Công văn V/v Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng

12, Tháng 12, 2017

Công văn V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

29, Tháng 11, 2017

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

13, Tháng 10, 2017

Danh sách đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử

18, Tháng 9, 2017

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp"

13, Tháng 9, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

9, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Công văn V/v rà soát cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập tại nước ngoài năm 2016

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập , quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

8, Tháng 8, 2017

Danh sách cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy giai đoạn 2020-2025

8, Tháng 8, 2017

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020

8, Tháng 8, 2017
Page 3/4 <1234>