1. Công văn Về việc tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

2. Quyết định phân công Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ

3. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

4. Công văn V/v tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII

5. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

6. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

7. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

8. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng (khóa XII).

9. Công văn về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

10. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

11. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

12. Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác dân vận

13. Danh sách CBĐV tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

14. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

15. Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ủy trường ĐHKTCN

Page 1/5 <12345>