Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII

8, Tháng 8, 2017

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016

8, Tháng 8, 2017

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016

8, Tháng 8, 2017

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

7, Tháng 8, 2017

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

7, Tháng 8, 2017

Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

7, Tháng 8, 2017

Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

7, Tháng 8, 2017

Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

28, Tháng 11, 2014

Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

28, Tháng 11, 2014

Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

19, Tháng 11, 2014

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

17, Tháng 11, 2014

Kết luận của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về " Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

17, Tháng 11, 2014

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

14, Tháng 11, 2014

Thông báo Về việc kết nạp đảng viên

11, Tháng 11, 2014

Công văn V/v tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

11, Tháng 11, 2014
Page 4/4 <1234>