Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

8, Tháng 9, 2017

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

18, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

9, Tháng 8, 2017

Hướng dẫn Nội dung sinh hoạt chi bộ

8, Tháng 8, 2017

Hướng dẫn Nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập , quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

8, Tháng 8, 2017

Công văn V/v rà soát cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập tại nước ngoài năm 2016

8, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v học tập , quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

8, Tháng 8, 2017

Danh sách cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy giai đoạn 2020-2025

8, Tháng 8, 2017

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020

8, Tháng 8, 2017

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII

8, Tháng 8, 2017

Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016

8, Tháng 8, 2017
Page 4/7 <1234567>