Danh sách CBĐV tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng của Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

16, Tháng 4, 2018

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

19, Tháng 3, 2018

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ủy trường ĐHKTCN

7, Tháng 3, 2018

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017;Tổng kết Kế hoạch số 34-KH/ĐU và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

5, Tháng 3, 2018

Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017; Tổng kết Kế hoạch số 34-KH/ĐU và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy trường ĐHKTCN

26, Tháng 2, 2018

Công văn V/v nộp báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V

22, Tháng 2, 2018

Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”

18, Tháng 1, 2018

Toàn văn Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

16, Tháng 1, 2018

Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

12, Tháng 1, 2018

Thông báo Về việc thực hiện Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

12, Tháng 1, 2018

Công văn V/v Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng

12, Tháng 12, 2017

Công văn V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

29, Tháng 11, 2017

Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

13, Tháng 10, 2017

Danh sách đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử

18, Tháng 9, 2017

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp"

13, Tháng 9, 2017
Page 3/7 <1234567>