31. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

32. Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

33. Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

34. Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

35. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015

36. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Quyết định Công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

37. Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

38. Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

39. Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

40. Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

41. Công văn về việc học tập, quán triệt NQTW9

42. Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

43. Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của BCT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

44. Nghị quyết hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

45. Kết luận của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về " Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Page 3/4 <1234>