16. Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”

17. Toàn văn Hội nghị Trung ương 6 khóa 12

18. Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

19. Thông báo Về việc thực hiện Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

20. Công văn V/v Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết quy định của Đảng

21. Công văn V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

22. Thông báo Về việc kết nạp Đảng viên

23. Danh sách đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử

24. Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp"

25. Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

26. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

27. Thông báo V/v tổ chức học tập , quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

28. Hướng dẫn Nội dung sinh hoạt chi bộ

29. Hướng dẫn Nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

30. Thông báo V/v học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Page 2/5 <12345>