Đề án 04 - ĐA/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 20/05/2011

 

TỈNH UỶ THÁI NGUYÊN

Số 04-ĐA/TU

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày 20  tháng 5 năm 2011 

 ĐỀ ÁN

 Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị,

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2011-2015

-----

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2006-2010  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVII

 

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đề án “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2006 - 2010” đã đạt được một số kết quả nhất định, công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc, góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hầu hết các chỉ tiêu của Đề án đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt tại các đoàn thể tăng từ 2-3%/năm và vượt chỉ tiêu Đề án đề ra 3,48%; tỷ lệ các chi đoàn, chi hội đạt khá và xuất sắc trên 90%; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể; 100% cán bộ chuyên trách Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn quy định; 84,11% gia đình đạt gia đình văn hoá; Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 14 (khoá XI, nhiệm kỳ 2004 - 2011) đã có Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng tác viên Dân số - Gia đình - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ...  các chương trình, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có chiều sâu và đạt được kết quả thiết thực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, góp phần xây dựng quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng chặt chẽ.

Ban Chỉ đạo Đề án các cấp đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết; một số địa phương có sáng tạo trong thực hiện Đề án, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế ở địa phương, đơn vị.

 

II- MỘT SỐ KHUYẾT ĐIỂM, YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém:

- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đầy đủ đối với công tác dân vận, còn xem nhẹ công tác vận động quần chúng, chưa thực sự dựa vào dân để xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quy chế phối hợp giữa chính quyền với hệ thống dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở chưa chặt chẽ, một số chính sách chưa đồng bộ, hướng dẫn chưa kịp thời.

- Hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trậnTổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật đồng đều, công tác tham mưu chỉ đạo còn hạn chế, còn bị động, lúng túng.

- Một số chương trình, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa có sự phối hợp chặt chẽ nên còn có sự trùng lặp, chồng chéo, hiệu quả thấp, nhất là trong việc huy động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào mang tính đặc thù (phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào phòng chống tội phạm…)

- Việc xây dựng các tổ chức quần chúng ở các doanh nghiệp, các công ty TNHH, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, ở vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

- Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể còn thiếu, chưa cử được nhiều cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt để làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, trọng dụng người có đức, có tài, có uy tín để làm công tác vận động quần chúng. Kinh phí, điều kiện, phương tiện phục vụ hoạt động còn rất thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Một số chỉ tiêu của Đề án đề ra đạt thấp, cụ thể như: số xóm, bản, tổ dân phố có quy ước, hương ước được phê duyệt mới đạt 86,7% (chỉ tiêu 100%); về trình độ văn hoá (đạt trình độ trung học phổ thông) của cán bộ Uỷ ban Mặt trận, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể ở cơ sở mới đạt 53,94% (chỉ tiêu 70%).

 Trong giai đoạn hiện nay, xu thế lớn trên thế giới vẫn là hoà bình, hợp tác và phát triển, nhưng những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc tộc,  bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố… vẫn đã và đang diễn ra gay gắt. Ở trong nước, tình hình kinh tế tuy phát triển song chưa thực sự bền vững; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, sử dụng các chiêu bài “dân

 

 

chủ”, “nhân quyền” hòng chống phá đất nước ta, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân, mở rộng, đa dạng hoá các nội dung, hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân, đổi mới công tác vận động quần chúng; tăng cường công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang…Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2011 - 2015”.

Phần thứ hai

 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I- QUAN ĐIỂM

1. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; Công tác dân vận trong thời kỳ mới là xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

3. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

2. Chỉ tiêu cụ thể 

- 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, công tác Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể, Hội quần chúng;

-  100% đảng viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể; trên 80% khối dân vận; Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội ở xã, phường, thị trấn xếp loại khá và tiên tiến.

- Xây dựng, củng cố và phát triển được trên 20% các tổ chức cơ sở Đảng, trên 40% các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân…)

* Phấn đấu đến năm 2015

+ Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể đạt 80% trở lên, trong đó có 50% là đoàn viên, hội viên nòng cốt;

+ 100% cán bộ chuyên trách Ban Dân vận đạt chuẩn quy định, 85% trở lên cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở có trình độ THPT và 75% có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp chính trị; 100% được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

+ Có trên 20% xã đạt tiêu chí: “nông thôn mới”; có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn dưới 14%; 70% các huyện, thành phố, thị xã có nhà văn hoá thiếu nhi.

+ 100% các xóm, bản, tổ dân phố có quy ước, hương ước được phê duyệt; có 85% gia đình văn hoá, 60% làng bản văn hoá, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành cần phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to, Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; thấu suốt quan điểm của Đảng “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 - Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp uỷ đảng phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác dự báo, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

- Xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Các cấp uỷ đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội quần chúng. Đưa nội dung lãnh đạo công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp.

2. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hoá cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm cho Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả

- Các cấp chính quyền cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Các địa phương phải xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa Uỷ ban nhân dân với Ban Dân vận, khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu đến năm 2015, 100% các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở có quy chế phối hợp hoạt động theo quy định.

- Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ theo quy định; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị; các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

- Uỷ ban nhân dân các cấp cần có cơ chế (hoặc quy định) để Ban Dân vận, khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có thành phần tham gia vào các chương trình, dự án ở địa phương, đơn vị để công tác vận động quần chúng  đạt hiệu quả, chất

 

lượng. Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình, dự án lớn của địa phương. Thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của mặt trận và các đoàn thể phản ánh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

3. Chú trọng, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc; thực hiện tốt Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo luật pháp của Nhà nước.

- Công khai hoá các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư (nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…) để đồng bào biết, tham gia quản lý, giám sát quá trình thực hiện.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa..

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc trong đồng bào tôn giáo về tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

4. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị

- Các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền cần quan tâm xây dựng tiêu chuẩn, nội dung các chương trình, phong trào thi đua cho phù hợp với địa phương, đơn vị; có kế hoạch chỉ đạo, phối hợp giữa công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tránh chồng chéo, hình thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị.

- Chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, kịp thời tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung chủ trương, chính sách về công tác vận động nhân dân, xây dựng và phát huy vai trò những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

- Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đẩy mạnh văn hoá cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, phấn đấu đến năm 2015 có 85% gia đình văn hoá, 60% làng bản văn hoá, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, 70% các huyện, thành phố, thị xã có nhà văn hoá thiếu nhi.

--  Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp uỷ, chính quyền tổ chức tốt đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. 

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác dân vận, tập hợp quần chúng, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân

- Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của MTTQ đối với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, trước hết là tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó chú trọng phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”.

- Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tiếp tục thực hiện Kết luận số 80 ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% các tổ chức đảng và trên 40% các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân…).

- Vận động các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ và động viên đoàn viên, hội viên trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận

6. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

- Tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

- Các cấp uỷ, chính quyền phải quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng vận động nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là khối dân vận cơ sở, các ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội; phân công những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, có uy tín cao và có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng để phụ trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân..

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ; bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; chú trọng bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng đặc biệt khó khăn.

7. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác dân vận, công tác mặt trận và các đoàn thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng

- Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng với các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, của tất cả các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

- Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự hiệu quả và có sức lan toả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sức sống mạnh mẽ của phong trào từ tỉnh đến cơ sở

- Kịp thời cổ vũ, động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án, trong công tác dân vận, công tác mặt trận và các đoàn thể.

8. Kinh phí để thực hiện Đề án

Hàng năm giao cho Ban Dân vận Tỉnh uỷ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để xây dựng kinh phí thực hiện Đề án. Bao gồm kinh phí triển khai, quán triệt Đề án; in ấn tài liệu; tập huấn; tuyên truyền giáo dục; khảo sát đánh giá thực trạng công tác Dân vận, mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng; học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; kiểm tra, sơ kết, tổng kết Đề án.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp của Đề án, Ban Chỉ đạo của tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của Đề án.

2. Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

 - Căn cứ vào các nội dung của đề án, xây dựng kế hoạch, thể chế hoá bằng các cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện đề án.

- Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế công tác dân vận đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.

3. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ

- Tổ chức quán triệt và xây dựng các kế hoạch thực hiện Đề án.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện đề án.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

- Tổ chức quán triệt Đề án đến toàn thể đoàn viên, hội viên.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án với tư tưởng chỉ đạo: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

5. Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo kết quả  với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

6.Thời gian thực hiện

Đề án được thực hiện trong 5 năm (2011-2015). Hàng năm có báo cáo đánh quá kết quả thực hiện Đề án, năm 2013 sơ kết 3 năm thực hiện Đề án, năm 2015 tổng kết Đề án./.

 

Nơi nhận:                                                                              

- Ban Bí thư TW            (Báo cáo);                                                                                                                                                                               

- Ban Dân vận TW

- Đảng đoàn HĐND tỉnh;

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;

- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ;

- Các sở, ban, ngành, MTTQ

   và các đoàn thể ở tỉnh;                          

- Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nhà Báo;

- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH  tỉnh;

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Đương

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn