1. Quyết định V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển CC, VC giữ chức vụ quản lý thuộc BGD&ĐT

2. Hướng dẫn 06 - HD/ĐU ngày 11/3/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Một số nội dung thực hiện công tác khen thưởng trong Đảng.

3. Hướng dẫn số 11- HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương về Thể thức văn bản của Đảng.

4. Mẫu khen thưởng

5. Kết luận số 64 - KL/TW Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành TW khóa XI ngày 28/05/2013 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

6. Kết luận số 90 - KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

7. Kết luận số 95 - KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ thị công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

8. Quyết định số 29 ngày 12/06/2011 của Ban Thường Vụ Đảng ủy ĐHTN

9. Báo cáo số 57 - BC/ĐU của Đảng ủy ĐHTN ngày 23/04/2014 về Kết quả việc thực hiện Đề án số 04 - ĐA/TU ngày 20/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

10. Đề án 04 - ĐA/TU của Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 20/05/2011

11. Quyết định số 36 - QĐ/BTV ngày 28/09/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

12. Quyết định số 217 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

13. Quyết định số 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành TW ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

14. Bài báo của Bác Hồ về công tác Dân vận

15. Chương trình hành động số 01- CTr/BDVTU ngày 29/08/2011 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên

Page 1/3 <123>