31. Quyết định số 342 - QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

32. Quyết định số 68 - QĐ/TW, ngày 04/7/2007 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

33. Quy định số 97 - QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư vê: "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)".

34. Quyết định 220 - QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

35. Hướng dẫn 32 - HD/BTCTW, ngày 25/09/2009 của Ban Tổ chức TW về việc Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

36. Hướng dẫn 38 - HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức TW về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

37. Biểu mẫu phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

38. Hướng dẫn 06 - HD/UBKTTW ngày 20/06/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng

39. Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật đảng viên vi phạm.

40. Quyết định 181 - QĐ/TWngày 30/03/2013 của Ban Chấp hành TW về Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên.

41. Quyết định số 68 - QĐ/TW ngày 21/03/2012 về Quy chế giám sát trong Đảng

Page 3/3 <123>