16. Quyết định số 290 - QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc Ban hành Quy chế công tác dân vận của Hệ thống Chính trị.

17. Hướng dẫn số 12 - HD/BDVTU của ban Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 05/04/2012

18. Hướng dẫn số 05 - HD/BTV, ngày 06/02/2014 cuả Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự.

19. Hướng dẫn 03 - HD/BTGTW, ngày 16/3/2011 của Ban Tuyên giáo TW

20. Chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

21. Chỉ thị số 09 - CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

22. Quy định số 260 - QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

23. Quyết định số 27/2003/QĐ - TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

24. Nghị định 78/2013/NĐ - CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về Minh bạch tài sản.

25. Thông tư 08/2013/TT - TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

26. Phụ lục I - Kê khai tài sản (Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo khoản 9 - Điều 1).

27. Phụ lục II - Kê khai tài sản (Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

28. Phụ lục III - Kê khai tài sản (Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

29. Phụ lục IV - Kê khai tài sản (Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập - Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT - TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ).

30. Chỉ thị số 33 ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Page 2/3 <123>