Quyết định số 23 - QĐ/TW ngày 30/ 7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

15, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

13, Tháng 10, 2021

Quyết định số 286 - QĐ/TW ngày 09/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ công chức.

27, Tháng 7, 2016

Quyết định số 244 - QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng

27, Tháng 7, 2016

Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 06/1/2012 Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

27, Tháng 7, 2016

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

27, Tháng 7, 2016

Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 09/6/2014 hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

27, Tháng 7, 2016

Chỉ thị số 45 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày 22/7/2010 về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

13, Tháng 7, 2016

Chỉ thị số 09 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành.

13, Tháng 7, 2016

Chỉ thị số 28 - CT/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ ngày 28/4/2009 về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

13, Tháng 7, 2016
Page 1/1 <1>