Quyết định số 29 ngày 12/06/2011 của Ban Thường Vụ Đảng ủy ĐHTN

 

      ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

    BAN THƯỜNG VỤ

   Số:  29-QĐ/BTV

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY ĐHTN

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

“Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

giai đoạn 2011 – 2015”

 

 

 

Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 – 2015”

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 – 2015” của ĐHTN;

Xét đề nghị của Ban Dân vận Đại học Thái Nguyên.

 

                                     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 – 2015”của ĐHTN.

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban xây dựng Đảng của Đại học Thái Nguyên, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, các tổ chức Đoàn thể trực thuộc Đại học Thái Nguyên và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- BTVĐU ĐHTN (để báo cáo)

- BCĐ (để thực hiên)

- Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu VPĐU

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

                            Đã ký

 

 

 

Đặng Kim Vui

 


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số 04 “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 – 2015” của ĐHTN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 29-QĐ/BTV  ngày 12 tháng 6 năm 2011)

-----

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

1- Chức năng

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của ĐHTN có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương; của tỉnh về công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; chỉ đạo thực hiện Đề án về “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011-2015”.

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của ĐHTN được thành lập do Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN quyết định gồm Trưởng ban, phó trưởng ban và các uỷ viên Ban chỉ đạo. Giúp việc cho Ban chỉ đạo có tổ thư ký.

2- Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

- Tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án; kịp thời kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ ĐHTN những chủ trương, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo, thực hiện Đề án ở cơ sở và cấp trên cơ sở.

- Đề xuất, kiến nghị với các Đảng uỷ những vấn đề cần quan tâm giải quyết tại ĐHTN để tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do MTTQ và đoàn thể phát động.

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: dự thảo và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo định kỳ của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức đoàn thể của ĐHTN thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ, giải pháp ở cơ sở, ở tỉnh. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án ở một số Đảng ủy, Chi ủy cơ sở.

3- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo

- Trưởng ban: phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về các hoạt động của Ban chỉ đạo. Trực tiếp chủ trì các cuộc họp của Ban, ký các văn bản báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công, kiểm tra nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Phó Trưởng ban Thường trực: Giúp việc Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách các khối hoặc các nội dung công tác cụ thể của Đề án; trực tiếp điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký; Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Đề án; được Trưởng ban uỷ quyền giải quyết các công việc của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo phân công và đảm nhiệm các nội dung, công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Trưởng ban chỉ đạo phân công; trực tiếp chỉ đạo thực hiện Đề án tại đơn vị được phân công. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

4- Quyền hạn

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của ĐHTN được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN; Thường trực Đảng uỷ ĐHTN giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các trường Đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc thực hiện có chất lượng, hiệu quả của Đề án theo đúng kế hoạch đề ra.

Được mời họp, làm việc trực tiếp với các cấp uỷ, các tổ chức đoàn thể trong ĐHTN về các nội dung liên quan đến Đề án khi được phân công.

- Tham gia các đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án

II- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; hoạt động theo kế hoạch hàng năm, phục vụ kịp thời yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh uỷ, của ĐHTN.

2- Mỗi thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã được Ban chỉ đạo phân công.

3- Ban Dân vận ĐHTN là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên và tổ thư ký của Ban chỉ đạo, bảo đảm cho Ban chỉ đạo hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

4- Tổ Thư ký có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan chuẩn bị các yêu cầu về thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo, dự thảo kế hoạch công tác; chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp; giúp Ban chỉ đạo tổng hợp và theo dõi tình hình thực hiện Đề án ở các đơn vị cơ sở. Thường xuyên báo cáo, đề xuất với Thường trực Ban chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện kế hoạch đúng tiến độ đề ra. Các thành viên tổ thư ký được tham dự các cuộc họp, sơ kết, tổng kết của Đề án ở cơ sở và ở tỉnh.

5- Chế độ sinh hoạt:

- Ban chỉ đạo họp một năm một lần, khi cần có thể họp đột xuất hoặc họp chuyên đề với những thành viên có liên quan.

- Đồng chí Trưởng ban hoặc Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo (nếu được uỷ quyền của Trưởng ban). Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham dự các cuộc họp đầy đủ, nếu vắng mặt cần thông báo cho cơ quan Thường trực biết.

- Trong mỗi cuộc họp, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm ghi biên bản đầy đủ và làm báo cáo gửi Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ; các đơn vị có liên quan và thông báo lại các thành viên Ban chỉ đạo.

III- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

- Ban chỉ đạo có trách  nhiệm giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và kiến nghị những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Đề án ở cơ sở.

Ban chỉ đạo thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện Đề án với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc ĐHTN.

IV- ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ xung, các thành viên Ban chỉ đạo phản ánh với Trưởng ban, Phó Trưởng ban để báo cáo Ban Thường vụ xem xét quyết định./.

                              

                          

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn