Hướng dẫn số 05 - HD/BTV, ngày 06/02/2014 cuả Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự.

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

*

        Số:  05-HD/BTV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02  năm 2014

 

 

 

HƯỚNG DẪN

học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 17/01/2014 của Ban Chỉ đạo  Đề án số 09 Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc học tập chuyên đề  năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, CBVC và HSSV, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khoá “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện NQTW4 (khoá XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, HSSV.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong CBVC, HSSV; phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, HSSV về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Nội dung, cách thức tổ chức học tập và liên hệ

1. Quán triệt các nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Các Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể học tập, thảo luận và xây dựng kế hoạch của tập thể bám sát nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động trọng tâm; qua đó, đề ra phương hướng, giải pháp học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân. Cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề 2014 để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

3. Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được sâu sắc, việc thực hiện được thống nhất và đạt hiệu quả cao, Đảng bộ ĐHTN tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên (thời gian hoàn thành trong tháng 2/2014); các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên để giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2014 và hướng dẫn cách thức triển khai (thời gian hoàn thành trong tháng 3/2014).

4. Việc học tập các chuyên đề được tổ chức ở cấp Đảng bộ, Chi bộ cơ sở gắn với việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe các thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tuỳ điều kiện, tình hình thực tiễn, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có thể phân bổ thời gian học tập chuyên đề và nghe thời sự cho cán bộ, đảng viên mỗi quý 01 lần, song ít nhất là 6 tháng 01 lần. Lần thứ nhất phải hoàn thành trong tháng 3/2014.

Nội dung chuyên đề năm 2014 do các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở căn cứ tài liệu và tình hình, nhiệm vụ công tác của đơn vị để lựa chọn và liên hệ, đề ra phương hướng thực hành cho sát hợp; kết hợp học tập các nội dung chuyên đề với học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức học tập và định hướng thảo luận, liên hệ cho cán bộ, đảng viên.

Sau học tập, các Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ, bàn biện pháp thực hiện, giám sát việc thực hiện và đánh giá kết quả thông qua sinh hoạt Chi bộ.

Nội dung nghe phổ biến tình hình thời sự trong nước, quốc tế được lựa chọn trong các thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên các cấp chịu trách nhiệm việc truyền đạt thời sự cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Tuỳ điều kiện thực tiễn, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có thể lồng ghép thêm nội dung vào hội nghị học tập chuyên đề và nghe thời sự như: triển khai công tác Đảng, tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí…của đơn vị

5. Việc tổ chức học tập, thảo luận và liên hệ theo các nội dung chuyên đề năm 2014 cho đoàn viên, hội viên thuộc đối tượng không phải là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên do các tổ chức đoàn thể của các đơn vị phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ.

6. Sau khi học tập chuyên đề năm 2014, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014” và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm. Cuối năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

7. Tài liệu: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ học tập chuyên đề năm 2014 do Ban tuyên giáo Trung ương và học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ĐHTN tham mưu với Ban Thường vụ, tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề và hướng dẫn báo cáo viên về nội dung, cách thức triển khai chuyên đề tại Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2014; triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong toàn Đảng bộ và tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Đảng uỷ ĐHTN.

- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề gắn với nghe thông tin thời sự tại địa phương, đơn vị; báo cáo việc học tập với Đảng uỷ ĐHTN. Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ ĐHTN;

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB ĐHTN;

- Các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở;

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Hữu Công

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn