Đúng và sai?

ĐÚNG VÀ SAI?

 

PGS.TS. Phan Quang Thế

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

            Tôn trọng ý kiến của mọi người, mọi vấn đề đều được bàn bạc rộng rãi trước khi đi đến quyết định thống nhất đó là DÂN CHỦ. Dân chủ không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm hay hành động theo cái TÔI. Một xã hội dân chủ là một xã hội mà mọi người đều được thực hiện quyền của mình đã được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Sống và vận động mọi người làm theo đúng Hiến pháp và Pháp luận của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế, quy định của Nhà trường, phê phán những người làm sai những quy định đó chính là thực hiện quyền dân chủ.

...

Tin mới hơn

Tin cũ hơn