Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng

15, Tháng 10, 2021

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

15, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn tiêu chuẩn và hồ sơ xét kết nạp Đảng viên

15, Tháng 10, 2021

Quyết định V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển CC, VC giữ chức vụ quản lý thuộc BGD&ĐT

15, Tháng 10, 2021

Hướng dẫn số 03- HD/TW một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

14, Tháng 10, 2021

Quy định số 260 - QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.

11, Tháng 8, 2016

Chỉ thị số 33 ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

9, Tháng 8, 2016

Quyết định số 342 - QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành TW ban hành Quy định về chế độ đảng phí.

9, Tháng 8, 2016

Quy định số 97 - QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư vê: "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)".

9, Tháng 8, 2016

Hướng dẫn 38 - HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức TW về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng.

3, Tháng 8, 2016
Page 1/1 <1>